פרופיל מטרות העמותה חדשות צור קשר
מאמרים
חדשות
ט"ו באב – יום החתונות 04/08/2017
בט"ו באב נוהגים שמחה ורבים מתחתנים שכן אמרו חז"ל במסכת תענית (כו –ב):
אמר רבן שמעון בן גמליאל: "לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב וכיום הכיפורים, שבהן בנות ירושלים יוצאות בכלי לבן שאולים, שלא לבייש את מי שאין לו.... ובנות ירושלים יוצאות וחולות בכרמים.. צאינה וראינה בנות ציון במלך שלמה בעטרה שעטרה לו אמו ביום חתונתו וביום שמחת לבו", ביום חתונתו-זה מתן תורה, וביום שמחת לבו- זה בנין בית המקדש, שיבנה במהרה בימינו. (תענית דף כו עמוד ב).

נראה מדברי המשנה שהפסוק משיר השירים מחזק את היות שני הימים האלו ימים טובים במיוחד, יוה"כ הרי הוא יום חתונתו,(רש"י שם) וט"ו באב הוא יום שמחת לבו יום שמיוחס לבניית ביהמ"ק. הגמרא מביאה נימוקים נוספים לשמחת המיוחדת בט"ו באב ואחד מהם הוא שזהו היום שהותרו שבטים לבוא זה בזה, זהו ביטוי ראשון למיזוג גלויות.
אם כן נראה שהיה ראוי לכנות יום זה לא סתם יום האהבה, כפי הכינוי שנדבק בו לאחרונה ו"אומץ" על ידי כמה קיבוצים בארץ, אלא יום אהבת החינם, יום התיקון לתשעה באב, יום שבוטלו כל ההבדלים: בין השבטים השונים, בין הבנות העשירות לעניות, בין היפות למיוחסות, כל ההבדלים מתבטלים לקראת החגיגה הגדולה יום בנין ביהמ"ק שהוא הביטוי המושלם לאחדות ולאהבה.

מהו שידוך מוצלח? אנו מוצאים כמה וכמה שידוכים בתורה שנעשו על ידי מעשי חסד: אליעזר עבד אברהם מוצא את רבקה ע"י באר המים כשהיא משקה אותו ואת גמליו, נערה צעירה המשמשת אנשים חזקים ממנה וגדולים ממנה, ואפילו את הגמלים משמשת וגומלים עמם חסד. אף מציעה להם לבוא וללון בביתה-בית הוריה, שם נולד השידוך ליצחק אבינו. יעקב מגיע ארצה בני קדם וירא, והנה באר בשדה וכו’, והנה רחל בתו של לבן באה עם הצאן. ויהי כאשר ראה יעקב את רחל בת לבן, "ויגל את האבן מעל פי הבאר וישק את צאן לבן אחי אמו" וכו’. וכאן נולד השידוך של יעקב אבינו כאשר בסופה של הפרשה יעקב נושא לאישה את לאה ואת רחל. משה רבינו בורח ממצרים ומגיע למדין "וישב על הבאר" ובנותיו של יתרו מגיעות "ותבאנה ותלדנה ותמלאנה... להשקות צאן אביהן". מגיעים הרועים ומגרשים את הבנות מן המקום, עד ש"ויקום משה ויושיען וישק את צאנם".

הבנות שבות לבית אביהן ומספרות את הקורות אותן, ואומר להן יתרו "קראן לו ויאכל לחם", ומפרש"י שלחם זו אישה, כלומר נולד כאן השידוך למשה רבינו בקחתו את ציפורה בת יתרו לאישה. לא רק שידוכים נולדו ע"י חסד, גם מנהיגים לישראל נולדו על ידי מעשי חסד, ונשאלת השאלה מה יש במידת החסד שהיא כל כך קובע ומכריע לגבי שידוכים וגם להפוך אדם למנהיג על כלל ישראל, יותר משאר מידות טובות. עניני "חסד" עיקרו בנשיאה בעול, בהרגשת השותפות, בערבות ההדדית. ורק מי שנושא בעול עם חברו ועם הציבור כולו, רק מי שיכול להיות שותף לכל מה שקורה, טוב או רע ח"ו, רק מי שיכול להצטער בצער חברו ולשמוח בשמחתו, רק זה יכול להיות למנהיג על ישראל.
יכול אדם להיות הגדול שבתורה בדור, יכול אדם להיות בעל מידות טובות, אך כל זה אינו מכשירו להיות מנהיג על הכלל, כי המודד הוא כאמור מידת השותפות "אהבת חסד" ועולם חסד יבנה.

זהו בעצם הסוד שבשידוך, הסוד בהשתדכות בין אישה לאיש –"החסד". רק כאשר יכולים הם להיות נושאים בעול עם חברם לחיים, רק כאשר האחד נעשה שותף מלא לצערו ולשמחתו של חברו לחיים, רק אז אפשר לומר שזהו הזווג מן השמים, רק אז ניתן לומר שהזיווג הזה יעלה יפה. גם כאן בשידוכים המודד העיקרי הוא מידת החסד, הנשיאה בעול, השותפות המליאה וזה מה שבעצם מיצינו אצל אבותינו הקדושים, שבחינת ההתאמה הייתה על ידי חסד, על ידי הצלה והרגשת שותפות ודאגה.
ידוע מאמרו של הרב דסלר ז"ל על קניית מידת האהבה הנקנית לא על ידי לקיחת דברים אלא ע"י נתינת דברים – והנתינה, הנשיאה בעול, זו מקנה את מידת האהבה, וזהו גם המרשם לחיים טובים ומאושרים.

אבי זצ"ל היה אומר תמיד לזוגות צעירים לפני חתונתם שכל אחד מבני הזוג צריך לבדוק וללמוד בשולחן ערוך לא מה שמגיע לו על פי ההלכה אלא מה שהוא צריך וחייב לתת לבן זוגו לפי ההלכה, רק אז מובטח לו בעזה"י חיים של אושר וכבוד חיים של ברכה והצלחה חיים של שלום.

לאחר ט"ו באב נסגר מעגל הימים טובים לשנת תשע"ז- עוד שנה מאחורינו ומתחילות ההכנות הנפשיות לקראת חודש אלול, המבשר על "הימים הנוראים" הבאים עלינו לטובה בעקבותיו- ושוב נפתח המעגל – ו"תחל שנה וברכותיה".
חודש אב 01/08/2017
חודש אב , יותר מכל חודש אחר, מסמל את השבר והתיקון ,את הנפילה וההתעלות, את החורבן ואת הבינין.
חודש אב מסמל את עם ישראל,עם שרבים מאויביו קמים עליו לכלותו בכל דור ודור ובכ"ז בכל פעם מחדש הוא קם מעפר ומתרומם לכוכבים, הוא מתעלה על עצמו ומקים עצמו מחדש, ברוח ובחומר באומץ ובגבורה בחכמה בבינה ובדעת.
הוא מסמל את האמירה כי: "אין שלם יותר מלב שבור", כי דווקא מתוך הלב השבור מתוך העצב, מתוך החורבן, מתוך הגלות, מתוך האבדן, דווקא משם מתחילה לנבוט הצמיחה . כאשר חשוך ונראה כי אין מוצא, אסור לאבד תקווה כי פעמים רבות, דווקא מהחושך הגדול יתחיל להאיר האור.
התשובה האמתית לחורבן היא הבינין . התשובה האמיתית לשנאת חינם היא אהבת חינם. ט’ באב נועד לזכור ולהזכיר את לקחי העבר וללמוד מהם לבניין העתיד!
ואם נמלא את שליחותינו ואם נמלא את ייעודינו ברוח של אחווה וטובה ברוח של ערבות הדדית יתקיים בנו הכתוב:
" והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית ה’ מראש ההרים ונישא הוא מגבעות ונהרו אליו עמים ואמרו לכו ונעלה הר בית ה’ בית אלהי יעקב ויורנו מדרכיו וילמדנו מאורחותיו כי מציון תצא תורה ודבר ה’ מירושלים ... וכיתתו חרבותם לאיתים וחניתותיהם למזמרות לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה וישבו איש תחת גפנו ותחת תאנתו כי פי ה’ צבאות דיבר".
חז"ל אומרים, כי בשעת הגאולה השלימה יהפכו ימי בין המצרים לחג גדול וחשוב, שיומו הראשון יהיה שבעת-עשר בתמוז והיום האחרון של החג יהיה ט’ באב, ובימים שביניהם חול-המועד ארוך. חג נוסף זה תלוי בנו ובמעשינו, והלוואי שנבין לעשות את ההכנות הדרושות לחג זה, ואז נזכה לגאולה שלמה בב"א.

שבת פרשת דברים, "שבת חזון" 28/07/2017
חג שבועות שמח! 29/05/2017
המשך כותרות

פרשת השבוע "עקב"
 
פרק הנצחה
שומר הגחלת
הרב שהיה מופקד על הגחלת היהודית
הרב פנחס וסרמן שליט"א – שנה לעלותו ארצה
מעת לעט
המשך כותרות
דורוהוי
שבת השנתית - ליהדות רומניה - תזכורת
מדור לדור(הוי)
המשך כותרות

לחץ כאן להזמנת הספר


  לחץ להגדלה  אלבום התמונות


הרב פנחס אליהו בן הרב משולם זוסיא יהודה למשפחת וסרמן
נפטר ביום ט"ז בטבת תשנ"ז-26/02/1997,
בעיר הקודש ירושלים ונקבר בבית העלמין הר המנוחות,
חלקת תמיר,גבעת שאול.

לחץ להמשך

סקר העמותה
מה דעתך על קיום מצעד החיים ברומניה? 
תומך
לא תומך
חובה מוסרית כלפי קורבנות השואה ברומניה
מעביר מסר חשוב לעם הרומני
   
    תוצאות
מוגש באדיבות העמותה לקידום יהדות רומניה


 

ראשי | פרופיל | מטרות העמותה | חדשות | פרסם באתר | צור קשר